Sensen finaaleiden 4. työpajan sisältö

Neljäs työpaja käsittelee liikeidean taloutta. Työpajassa myös rakennetaan loppuun liiketoimintamalli canvas-työkalulla. Työpajan tavoitteena on löytää liiketoiminnan taloudellinen kriittinen piste ja miettiä sitä, miten liikeidealla tehdään rahaa.

On olemassa useita tapoja saada tulovirtoja. Ensimmäisenä voidaan mainita oman omaisuuden myyminen. Sillä tarkoitetaan muun muassa omistusoikeuden myymistä tuotteille. Toiseksi yritys voi saada käyttömaksuja, jotka syntyvät tiettyjen palvelujen käytöstä. Kolmas tulovirran muoto on niin sanotut jäsen- tai kausimaksut, joita yritys voi kerätä asiakkailtaan jatkuvan palvelutoiminnan tarjoamiseksi. Neljäntenä voidaan mainita lainaus-, vuokraus- ja leasingmaksut, joita voidaan kerätä asiakkailta muun muassa tuotteiden määräaikaisesta käytöstä.

Tulovirtojen lisäksi työpajassa pohditaan liiketoiminnan kulurakennetta, joka koostuu pääasiassa kahdenlaisista kustannuksista: kiinteät kustannukset ja muuttuvat kustannukset. Kiinteitä kustannuksia ovat kaikki ne kulut, jotka pysyvät samankokoisina toiminnan laajuudesta riippumatta (esim. vuokratulot). Muuttuvat kustannukset puolestaan kasvavat toiminnan laajuuden kasvaessa (esim. materiaalikulut, palkat). Liiketoiminnassa on kuitenkin mahdollista saavuttaa huomattavia kustannusetuja esimerkiksi tuoton kasvaessa tai toiminnan laajentuessa.